Pumpserviceföretagen

Pumpserviceföretagen bildades som en ideell förening den 13 okt 2021 men tidigare låg Servicesektionen legat som en sektion under föreningen Swepump. Sektionen bildades formellt år 2004. Bakgrunden är marknadens ökade krav på kunskap och teknisk utveckling. Den internationella utvecklingen går så snabbt att det kan vara svårt att, som ensamt företag, hinna med den anpassning som krävs. Ett samarbete mellan pumpserviceföretagen i Sverige ger en helt annan möjlighet till breddad kunskap och är ett positivt steg som kan ge många synergieffekter.

Med detta som bakgrund kom beslutet att skapa ett rikstäckande branschorgan. Efter diskussioner om en anslutning till befintlig branschorganisation, enades man om att Swepump och Teknikföretagens Branschgrupper AB var rätt forum. Inte minst för att på så sätt få en större möjlighet att skapa ett närmare samarbete och erfarenhetsutbyte med marknadens fabrikanter. Dessa finns ju redan i Swepump och därigenom även i Europump.

Om Swepump

Swepump bildades redan 1958 och dess målsättning är att främja gemensamma intressen, både nationellt och internationellt, på det tekniska, ekonomiska och juridiska området.

Swepump är också vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen och vid behov lämna varandra råd och assistans. Swepump företräder också branschens samlade intressen gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer, samt vidta åtgärder när så bedöms nödvändigt.

SERVICESEKTIONENS huvudmål är att främja samarbete och stödja medlemmarna i deras verksamhet. Inte minst genom att verka för att skapa ett branschgemensamt regelverk när det gäller säkerhetsfrågor, leveransvillkor och kvalitetsnormer. Sektionen verkar också för gemensam utbildning och för att på så sätt skapa en bred och rikstäckande kunskapsnivå.

SERVICESEKTIONEN verkar för ett bättre samarbete mellan fabrikanter och serviceverkstäder, inte minst på den tekniska sidan där många gemensamma frågor finns.

SERVICESEKTIONEN är den naturliga kontaktpunkten för medlemmarna och verkar därmed för en positiv utveckling av hela branschen.